Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 1 Augustus 2016

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Resolve Media.
2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Resolve Media.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door
Resolve Media gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door
Resolve Media verrichtte handelingen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met Resolve Media verklaart de
opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van
Resolve Media en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is
aangegeven.
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen
Resolve Media en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden
genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. De door Resolve Media gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1
maand, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.
2. Resolve Media is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door
de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 1 maand aan Resolve Media wordt
bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en
Resolve Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een
aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Resolve Media niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek
vervallende bedragen, geldt dat Resolve Media gerechtigd is door middel van een
schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en
tarieven aan te passen.
2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging
van de opdracht of bij wijzigingen in voor Resolve Media van toepassing zijnde wet- en
regelgeving.
3. Tenzij anders overeengekomen: voor aanvang van de ontwikkeling van de website wordt 30%
van de totale kosten als aanbetaling gefactureerd. Na publicatie van de voorlopige versie
(versie 1) van de website op een tijdelijke plaats op het internet wordt 40% van de totale
kosten gefactureerd. Na het gereedkomen van de website wordt het restantbedrag (inclusief
eventueel overeengekomen meerwerk) gefactureerd. Na ontvangst van dit bedrag wordt de
website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
4. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere
veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
5. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf. Alle
overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op
de door Resolve Media aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van
opdrachtgever.
8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke
of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van
machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De
overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de
klant de offerte ondertekend heeft.
9. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen
10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 25. Indien opdrachtgever na
ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden
gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde
totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering (binnen 1 week na het verzoek tot
aanlevering, tenzij anders overeengekomen) van het materiaal.
2. Resolve Media mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of
publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
1. Resolve Media zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te
voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde
afspraken.
2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een
bepaalde persoon zal Resolve Media steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen
door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Resolve Media
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
Resolve Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan Resolve Media zijn verstrekt, heeft
Resolve Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit
de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Resolve Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de
gebruiker van de website is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Resolve Media
kenbaar behoorde te zijn.
5. Resolve Media zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn,
tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door
ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien
opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel
worden gefactureerd.
6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Resolve Media
het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om
bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Resolve Media
hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
7. Indien door Resolve Media of door Resolve Media ingeschakelde derden in het
kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of
een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de
door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8. Opdrachtgever vrijwaart Resolve Media voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever
toerekenbaar is.

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk
1. Indien Resolve Media op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever
werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de
overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door
opdrachtgever aan Resolve Media worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven
van Resolve Media. Resolve Media is echter niet verplicht aan een dergelijk
verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke
overeenkomst wordt gesloten.
2. Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen
voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke
overeenkomst te sluiten, zal Resolve Media opdrachtgever tevoren schriftelijk
informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is
het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging
van de opdracht of bij wijzigingen in voor Resolve Media van toepassing zijnde wet- en
regelgeving.

Artikel 8. Duur en beëindiging
1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn
van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar
stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de
overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een
opzegtermijn van 3 maanden.
3. Resolve Media kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer
de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Resolve Media
gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
4. Resolve Media heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel
buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de
overeenkomst en verplichting jegens Resolve Media niet nakomt of in strijd handelt
met deze algemene voorwaarden. Resolve Media zal opdrachtgever hiervan van
tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van
Resolve Media kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde
bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 9. Levering en levertijd
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor
rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze
rekening mocht geschieden.
2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan
cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever wegens
overschreiding van de levertijd gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van
de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te
maken.

Artikel 10. Copyright
1. Alle aan Resolve Media verstrekte goederen worden aan opdrachtgever teruggegeven
als deze dat wenst.
2. Alle door Resolve Media ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door
Resolve Media voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Resolve Media en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de
overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door
opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook,
bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in
verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde produkten of diensten,
tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van Resolve Media zal te allen tijden beperkt blijven tot het aan
opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 12. Overmacht
1. In geval van overmacht is Resolve Media gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot
schadeloosstelling verplicht zal zijn.
2. Onder overmacht om aan verplichtingen te voldoen geldt voor Resolve Media elke
vreemde oorzaak, welke niet aan TheProsperityKiybge kan worden toegerekend en die de
nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt,
dat die nakoming in redelijkheid niet van Resolve Media kan worden gevergd.
3. Resolve Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een
hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Resolve Media geen invloed
kan uitoefenen.

Artikel 13. Diverse bepalingen
1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet
van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de
betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze
vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige
bepaling(en). Alle overige bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen volledig van
kracht blijven.
2. Op alle aanbiedingen van en gesloten overeenkomsten met Resolve Media is het
Nederlands recht van toepassing.
3. Resolve Media kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en
opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook
ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30
dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een
wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit
ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds
geleverde diensten.
4. Resolve Media heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten
gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14. Derden
1. Resolve Media is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders
of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door
Resolve Media doorgevoerd.
2. Resolve Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met
persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of
domeinnaamregistrant.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud
1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten
die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet
aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de
opdrachtgever.
2. De door Resolve Media vervaardigde website is en blijft na betaling van de
overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
3. Door Resolve Media of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of
bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Resolve Media.

Artikel 16. Privacy bepalingen
1. Uw persoonsgegevens worden door Resolve Media slechts gebruikt om uw aanmelding
bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting. De gegevens zullen niet aan derden ter
beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven
toestemming.
2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven
vertrouwelijk. Resolve Media verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres,
telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en
gegeven toestemming.